0 CZK with VAT

Ochrana osobních údajů

Zpracování a ochrana osobních údajů na UP

1.    Účel informace
V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen „GDPR“ – informuje Univerzita Palackého v Olomouci ty, jejichž údaje zpracovává (dále jen „subjekty údajů“) o podmínkách, za jakých jsou zpracovávány osobní údaje.

2.    Správce osobních údajů
Tato informace se věnuje případům, kdy správcem Vašich osobních údajů je Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc, Česká republika (dále jen „Univerzita Palackého“). Univerzita Palackého je správcem osobních údajů tehdy, jestliže určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí za stanoveným účelem jejich shromažďování, zpracování a uchování; za tuto svou činnost je právně odpovědná.

Univerzita Palackého je veřejná vysoká škola zřízená podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách (dále jen „ZVŠ“). Univerzita Palackého svobodně a samostatně uskutečňuje vzdělávací a v souvislosti s ní vědeckou a výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost a také další s nimi související činnosti.

3.    Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Pověřencem pro ochranu osobních údajů byl ustanoven kancléř Univerzity Palackého v Olomouci, PhDr. Rostislav Hladký, MBA, kterého je možné kontaktovat písemně na výše uvedené adrese Univerzity Palackého, případně na e-mailu: dpo@upol.cz. Na pověřence se můžete obrátit v případě, že budete mít jakékoliv dotazy či požadavky ke zpracování a ochraně Vašich osobních údajů.

4.    Zásady pro zpracování osobních údajů na Univerzitě Palackého
Univerzita Palackého považuje ochranu osobních údajů za důležitou a věnuje jí velkou pozornost. Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu, který je nezbytný pro činnost univerzity, případně souvisí se službou, kterou na Univerzitě Palackého využíváte. Osobní údaje chráníme v maximální možné míře a v souladu s platnými právními předpisy. Zásady a pravidla při zpracování osobních údajů na Univerzitě Palackého upravuj její vnitřní norma nazvaná Ochrana osobních údajů na Univerzitě Palackého v Olomouci.  Vnitřní norma mj. stanoví povinnost všech zaměstnanců při zpracování osobních údajů respektovat principy a zásady vyplývající z nařízení GDPR, konkrétně:

Práva subjektu údajů ve vztahu k osobním údajům zpracovávaným UP

Práva subjektu údajů ve vztahu k osobním údajům zpracovávaným Univerzitou Palackého v Olomouci v postavení správce osobních údajů

Každý člověk je oprávněn vůči Univerzitě Palackého v Olomouci (dále jen „UP“) uplatnit svá práva vyplývající z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen „GDPR“.

Naproti tomu každý zaměstnanec Univerzity Palackého je povinen přijmout Vaši žádost, kterou hodláte realizovat některé z níže popsaných práv. Preferujeme, kontaktujete-li v této věci takového zaměstnance UP, kterého se záležitost věcně dotýká (zpravidla zaměstnanec, se kterým jste již dříve věcně komunikoval).

Vaši žádost jste oprávněni také zaslat pověřenci pro ochranu osobních údajů, PhDr. Rostislavu Hladkému, MBA, a to nejlépe e-mailem na adresu: dpo@upol.cz.

Vezměte prosím na vědomí, že zaměstnanec UP vyřizující Vaši žádost je oprávněn požádat o prokázání o Vaší totožnosti, nebyla-li Vaše totožnost jasně prokázána již při podání Vaší žádosti. Důvodem k žádosti o prokázání Vaší totožnosti je zájem na tom, aby nedošlo k narušení ochrany Vašich osobních údajů přístupem cizí osoby k těmto údajům. Platí tedy, že nebude-li Vaše žádost doručena osobně se současným prokázáním Vaší totožnosti, případně nebude-li žádost doručena datovou schránkou, očekávejte prosím, že Vás příslušný zaměstnanec vyzve, abyste osobně osvědčil svou identitu.

Vaše žádost bude vyřízena zpravidla bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtách stanovených GDPR.

Metodická stanoviska pověřence pro ochranu osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů v souladu s vnitřní normou nazvanou Ochrana osobních údajů na Univerzitě Palackého v Olomouci vydává metodická stanoviska, která slouží zejména k zavedení a udržení správné praxe při zpracování osobních údajů, při rozvoji kultury ochrany osobních údajů na UP a při sjednocování praxe zpracování osobních údajů jednotlivými součástmi UP.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů vydal následující metodická stanoviska:

https://www.upol.cz/univerzita/ochrana-osobnich-udaju/